Yazım Kuralları

  1. Anasayfa
  2. Yazım Kuralları

Yazım Kuralları

Açıklama: Tam metinler sunumdan sonra gönderilecektir. Gönderilen metinler WORD olarak gönderilmeli! PDF olarak gönderilmemelidir. Özet Türkçe ise, İngilizce Abstract da eklenmelidir. Özet İngilizce ise Türkçe'sinin gönderilmesine gerek yoktur. Times New Roman, sadece başlık 14 punto, diğerleri 12 punto olmalıdır. Metinlerde tek aralık verilmelidir.

10th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 7-10 November 2024, İstanbul -Türkiye (10 punto)

Başlığın ilk harfi büyük diğerleri küçük olmalıdır! Önce Başlığın ingilizcesi yazılmalı altına Türkçe'si eklenmelidir!

Title 14 points and centered

Başlık 14 punto ve ortalı

 

 

Author's Title. Name SURNAME

Institution or University, Country

E-mail address

Orcid: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 

Author's Title. Name SURNAME

Institution or University, Country

E-mail address

Orcid: xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 

Abstract

Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract ………………..… Times New Roman 12 punto, Abstract should be at least 150 words, at most 250 words.…………………… Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract Abstract

Keywords: Must Be At Least 3 Words Here (Initial Letter Capital Continuous Lowercase).

 

Özet

Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz …Times New Roman 12 punto ve 150 - 250 arası kelime. Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz Öz

Anahtar Kelimeler: En Az 3 Adet Anahtar Kelime Olmalı (İlk Harf Büyük Devamı Küçük).

 

Açıklama:

WORD dosyası olarak tüm metinler Times New Roman ve 12 punto! Sadece bildiri başlığı 14 punto!

Özet bir sayfayı geçmemeli (150-250 kelime), Türkiye dışından katılımlarda ortalama 5 sayfalık bir gen,şletilmiş özet gönderilmelidir. Çalışma Türkçe ise İngilizcesi (Abstract) de eklenmeli! Başlıklar ilk kelime büyük ve sayfada ortalanır. Tam metin ise ortalama 10 sayfa olmalı (word dosyası)! ‘Kaynakça’ bölümü dâhil edilmeden intihal programında (iThenticate) taranmalı (benzerlik oranı % 20’nin altında olmalı).

Çalışma Özet, Giriş, Literatür, Metodoloji, Bulgular, Sonuç ve Kaynakça başlıklarını içermelidir. Başlıklar girinti olmadan, her kelimenin ilk harfi büyük ve bold yazılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar, kaynakça başlığı altında alfabetik sıra ile verilmelidir.

Özet: Çalışmaya neden gereksinim duyulduğu, önceki çalışmaların ve mevcut tekniklerin eksik yanlarına değinerek çalışmanın gerekçesi sunulmalı. Çalışmanın amacı bir cümle ile belirtilmeli. Çalışmanın yöntemi hakkında örneklem, ölçülen değişkenler ve veri analiz metotları kısaca verilmeli. Çalışmanın amacını yansıtan temel bulguları 25 sözcüğü aşmayan bir cümlede özetlenmelidir. Çalışmada kısıtlar, uygulamaya ve gelecekteki araştırmalara yönelik öneriler ile sonuç cümlesi verilir.

Giriş başlığı altında araştırmanın problemi, amacı, kapsamı ve kısıtları ile bu çalışmanın sağlayacağı literatüre (hangi boşluğu dolduracağı) veya uygulamaya sağlayacağı katkılar hakkında açık ve anlaşılır özet bilgi verilmelidir.

Literatür (kavramsal/kuramsal çerçeve) başlığı altında, çalışma konusu ve amacıyla doğrudan ilişkili yapılmış olan çalışmalar özetlenir.

Metodoloji başlığı altında

  • Çalışmanın türü (uygulamalı, kavramsal, kuramsal, derleme),
  • Eğer uygulamalı bir araştırma ise çalışmanın tasarımı (keşifsel, betimsel, nedensel),
  • Çalışmanın problemi, (amaç kısmı ile uyumlu),
  • Eğer var ise modeli ve/veya hipotezleri,
  • Anakütlesi, örnekleme yöntemi, örnekleme süreci,
  • Veri toplama tekniği ve aracı,
  • Hangi nicel/nitel analizlerin kullanıldığı hakkında bilgi verilmelidir.

Bulgular ve Tartışma başlığı altında verilerin analizi ya da kavramsal çalışmalarda ulaşılan bulgulara yer verilir.

Tablo ve Şekiller: 10 punto ve tek satır aralığında hazırlanmalıdır. Tablonun büyüklüğüne göre yazı büyüklüğü 9 punto da olabilir. Tablo başlıkları tablonun üzerinde, şekil başlıkları ise şeklin altında yer almalıdır. Tablo ve şekil başlıklarına numara verilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları 12 punto büyüklüğünde, bold ve ilk harfleri büyük olmalıdır. Başlıklar ile tablo veya şekil arasında 6 nk boşluk bırakılmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterimi: Metin içi atıflar parantez içerisinde, yazar/ların soyadı, yıl ve sayfa numarası bilgilerini içermelidir. Çalışmalarda ikiden fazla yazarın olması durumunda, ilk yazarın soyadı yazıldıktan sonra vd. kısaltması kullanılmalıdır. (Örnek: Yazarın Soyadı, tarih:sayfa).

Sonuç (bulguların özeti ve değerlendirilmesi, öneriler ve kısıtlar): Araştırma bulgularına bağlı olarak, kavramsal / kuramsal çerçeve ile ilişkilendirilmiş ve ilgili yazına katkı olduğu ya da olacağı düşünülen önemli konulara yer verilmelidir. Çalışmanın yararlarına değinildikten sonra, uygulayıcı ve/veya araştırmacılara öneriler yazılmalıdır. Bu başlıkta ayrıca araştırmanın kısıtlarına da yer verilmelidir. Daha sonra yapılacak çalışmalara yol gösterici öneriler sunulmalıdır.

 

GİRİŞ

?????????????????????giriş bölümü ???????????????????

1. BÖLÜM (ana başlıkta tüm harfler büyük yazılmalı)

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1.1 Alt Başlıkta Sadece İlk Harfler Büyük Yazılmalıdır

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1.2 Alt Başlıkta Sadece İlk Harfler Büyük Yazılmalıdır

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2. BÖLÜM - ana başlıkta tüm harfler büyük yazılmalı

???????????????????????????????????????????????????????????????????????

 

Tablo-1: Tablo başlığı 12 Punto

 

 

 

 

Tablo içi 10 punto

 

 

 

 

Kaynak: Kaynak 12 Punto

 

2.1 Alt Başlıkta Sadece İlk Harfler Büyük Yazılmalıdır

???????????????????????????????????????????????????????????????????????

2.2 Alt Başlıkta Sadece İlk Harfler Büyük Yazılmalıdır

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

3. BÖLÜM - ana başlıkta tüm harfler büyük yazılmalı

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

SONUÇ - büyük harfle numarasız

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

YARARLANILAN KAYNAKLAR

Kaynaklar tek satır aralığında, 10 punto büyüklüğünde, asılı 1 cm olarak yazılmalıdır.

Makale yazımı örneği:

Karadal, H. (2020). "Covid 19’un İşletme Fonksiyonlarına Etkisi", EMI Dergisi, 8(7), 7-18.

Kitap yazımı örneği:

Altın, K. (2020). Rekabet Stratejisi, 1. Baskı, Altın Yayınları, Bursa.

Kitap bölümü örneği:

Kadal, K. (2016). Kültürel Sermaye, (Onuncu Bölüm), Girişimcilik, Editör: H.Karadal, 7.Baskı, İstanbul; Beta Yayıncılık, 15-30, , ISBN 978 – 605 – 377 – 762 - 1.

Bildiri yazım örneği:

Kartal, İ. H. ve Karaca, S. S. (2011).“Girişimcilik”, 4.Uluslararası EMI Kongresi, 12-23, 1 Nisan 2020, Nişantaşı Üniversitesi, İstanbul.

Tez yazım örneği:

Kardağ, A. (2019). Kurumsallaşmanın Etkilerinin Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir.

 

 

613,590
toplam ziyaretçimiz