Kabul Edilen Bildiriler

  1. Anasayfa
  2. Kabul Edilen Bildiriler

Kabul Edilen Bildiriler

Değerli Katılımcılar

Kongre bildiri gönderim ve kabulleri devam etmektedir. Kongre özet son gönderim tarihi: 7 Kasım 2019

Kabul edilen bildiriler aşağıda listelenmektedir. Listede bulunan bütün yazarlara kabul yazıları gönderilmiş olup kabul yazısı eline ulaşmayan yazarların mail adreslerinin "İstenmeyen (Spam) Klasörüne" bakmalarını tavsiye ederiz. 

Kabul yazısı ulaşmayan yazarlarımızın ahmeterdem@ibu.edu.tr adresine mail atmaları önemle rica olunur.

 

Olumsuz Durumları İfşa Etme (Whistleblowing) Kavramsal Çerçevesi Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Assoc. Prof. Dr. Mustafa KARACA, Asst. Prof. Dr. Aslı GEYLAN

Girişimciliğin Arkasındaki Güçler: Birey-Girişimcilik Uyumu Prof. Dr. Mehmet BAŞAR, Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Assoc. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Outsourcing: Önemi, Fayda ve Mahsurları Assoc. Prof. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, Assoc. Prof. Dr. Mustafa KARACA

Türkiye’de Kişisel Markalar: 2012-2018 Yıllarının Karşılaştırmalı Analizi  Assoc. Prof. Fikret YAMAN, Hilal ŞEHİTOĞLU

Hizmet Sektörünün Değer Zinciri Analizine Yönelik Nitel Bir Araştırma: Ticaret Odası Örneği Dr. Fahri ÖZSUNGUR, Prof. Dr. Himmet KARADAL

Features of Emotional Intelligence of Future Psychologist Students Aigul SERIKBAYEVA, Prof. Dr. Himmet KARADAL

Can Financial Literacy Learn from Cinema and Analysis of “Wall Street: Money Never Sleeps” in Cinema Film in the Context of Financial Literacy  Inst. Mehmet Akif ÇAKIRER

Financial Literacy Analysis from Nasrettin Hodja Jokes for Entreprenurship Inst. Mehmet Akif ÇAKIRER

Semiotics Analysis Of Banker Bilo Film in The Context Of Entrepreneurship Inst. Mehmet Akif ÇAKIRER

Ticari Fuarlar ve Fuarlara Verilen Devlet Destekleri Ahmed Yusuf SARIHAN

Dünya Atık Ticareti ve Türkiye’nin Durumu Ahmed Yusuf SARIHAN

Asimetrik Paternalizm ve Devlet Müdahalesi Assoc. Prof Dr. Haşim AKÇA, Oğuzhan BOZATLI

Endüstri 4.0’ın Karanlık Fabrikalarında İnsan Kaynaklarının Rolü: İşlevsiz Bir Sınıf mı? Ress. Assist. Canan YILMAZ

Brexit ve Doğrudan Yabancı Yatırım: Türkiye Özelinde Bir Araştırma Dr. Mustafa KARTAL, Asst. Prof. Efe Can KILINÇ, Asst. Prof. Nazan Şahbaz KILINÇ

Dönüşümcü Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi Assoc. Prof. Dr. Feride Pınar ACAR

Justice Perceptions and Organizational Citizenship Behavior: The Moderating Role of Positive Affectivity Assoc. Prof. Dr. Feride Pınar ACAR

Eğitim ve Sosyal Medya Etkileşimi; Bir İçerik Analizi Çalışması Inst. Selime GÜNTAŞ, Inst. İbrahim DAVRAN

Dijital Halkla İlişkiler Uygulamaları Bağlamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Değerlendirilmesi: Çoklu Vaka Analizleri Asst. Prof. Dr. Elif DENİZ, Abdullah YOUSEF

Demokrasilerde Çoğunluğun Tiranlığa Dönüşmesi Inst. Ahmet AYDIN

Yaratıcı Reklam Stratejileri Bağlamında Geleceğin Hedef Kitlelerinin Karakter Tipolojisi Inst.  Esra BÜDÜN

Bir Psikolojik Sözleşme İhlali Olarak Whistleblowing (Bilgi İfşası) Inst. Esra BÜDÜN, Inst. Ahmet AYDIN

İnsan Kaynakları Yönetim (İKY) Uygulamalarının Sanal Kaytarma Davranışı Üzerindeki Etkisi: Konya Sanayi Bölgesi Çalışanları Örneği Assoc. Prof. Dr. Metin KAPLAN, Inst. Hatice UÇAK, Inst. Emine ÖĞÜT

İşyeri Nezaketsizliğinin Psikolojik İklim Üzerindeki Etkisi Assoc. Prof. Dr. Metin KAPLAN, Aynur KARAGÖZ, Yeşim TÜM KILIÇ

Etik İklimin İşe Yabancılaşma Üzerindeki Etkisi Assoc. Prof. Dr. Metin KAPLAN, Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ

Hizmetkâr Liderliğin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarının Adaptasyonuna Etkisi: Algılanan Çevresel Belirsizliğin Düzenleyici Rolü Ümmügülsüm BOZKURT, Prof. Dr. Şevki ÖZGENER

Kurumsal İmaj ve Etik Algıların Yeniden Satın Alma Niyetine Etkisinde İlişki Kalitesinin Düzenleyici Rolü: Havayolu Taşımacılığı Örneği Yeşim TÜM KILIÇ, Prof. Dr. Şevki ÖZGENER

Hizmetkar Liderliğin İşe Gömülmüşlük Üzerindeki Etkisi Assoc. Prof. Dr. Durdu Mehmet BİÇKES, Şıh Mehmet BÜYÜKBAŞ

Otellerde Performans ve Piyasa Yönlendirmesi Arasındaki Rekabet Avantajı Yaratmak İçin Bilgi Yönetiminin Etkisi Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN, Assoc. Prof. Dr. Rukiye KİLİLİ, Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI

Nöropazarlama Yaklaşımının Turistlerin Davranışları Üzerindeki Etkisi: Turizm Sektörü Örneği Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN, Dr. Mehmet Necati CİZRELİOĞULLARI, Inst. Tuğba ALTINTAŞ

Akademisyenlerin Paylaşılan Liderlik ve İşte Üretkenlik İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Inst. Tuğba ALTINTAŞ, Inst. Kudret İSPİR, Asst. Prof. Dr. Özlem ALTUN

Kıbrıs’ta Özel Eğitim Öğretmenlerinin Kaynaştırma Eğitimine Yönelik Görüşlerinin ve Önerilerinin Değerlendirilmesi Inst. Tuğba ALTINTAŞ, Inst. Kudret İSPİR

Yüksek Çözünürlü Edebi Metin Okuma Yoluyla Sentetik Metne Varış Prof. Dr. Yavuz DEMİR

Tekstil İşletmelerinde Çalışanların İşgücü Devir Eğilimini Etkileyen Ergonomik Koşullar (Bitlis Örneği) Asst. Prof. Dr. Gül GÜN

BİST’ de İşlem Gören Çimento Şirketlerinin Faaliyet Kârlılıklarının Belirlenmiş Konut Sektörü Değişkenleriyle Analizi Prof. Dr. Ali ALAGÖZ, Inst. Metin ALLAHVERDİ, Inst. Seyfettin Caner KUZUCU

The Effect of Internal Branding Implemetation on Employee Brand Supporting Behaviour Shabnam AYROM, Prof. Dr. Mustafa TUMER

Havayolu Uçuş Ekibi Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Örgütsel Stres İlişkisinin Araştırılması Asst. Prof. Dr. Gözde MERT, Assoc. Prof. Dr. Vildan DURMAZ

Organizasyonlarda Öz Liderliğin İç Girişimcilik Eğilimi Üzerine Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. Gözde MERT, Assoc. Prof. Dr. Pınar GÖKTAŞ

Bağımsızlık Sonrası Dönemde Türkiye- Azerbaycan Siyasi, Stratejik ve Ekonomik İlişkileri Assoc. Prof. Dr. Murteza HASANOĞLU

Parçalanmış Aile Çocuklarında Öz Kavramı ve Depresyon Neslihan ASLIHAN

Çocuklarda Akademik Başarı ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki Neslihan ASLIHAN

Turizmde Hibrit Yaklaşım: Fethiye, Türkiye Örneği Prof. Dr. Asım SALDAMLI, Res. Assist. İpek Itır CAN

Sağlık Çalışanlarında Çalışma Stresinin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Bakırköy İlçesinde Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. Gülay TAMER

Sağlık Meslek Mensuplarının Meslekleriyle İlgili Yasal Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Asst. Prof. Dr. Gülay TAMER

Pedagogical Basis of Practice Oriented Future Specialists Training Assoc. Prof. Dr. Mahmut Oguz KUTLU, Zharylgassova PERUZA

İngiliz Dili Eğitimi Sınıflarında Multimedya Kullanımı Inst. Ceylan YILMAZ, Assoc. Prof. Dr. Mahmut Oğuz KUTLU

İngiliz Dili Eğitimi Bölümlerinde Görevli Öğretim Elemanlarının Bilgisayar Destekli Dil Öğretimine Yönelik Tutumları (Türkiye Devlet Üniversiteleri) Inst.  Sezer Alper ZEREYALP, Assoc. Prof. Dr. Neşe CABAROĞLU, Assoc. Prof. Dr. Mahmut Oğuz KUTLU

Muhasebe Meslek Mensuplarının BOBİ FRS Konusundaki Görüşleri: Bir Araştırma Assoc. Prof. Dr. Osman TUĞAY

Özel Sektör Borçlanma Araçları Üzerinde Dolarizasyonun Etkisi Zaman Serisi Analizi Furkan İlker AKIN

Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Ölçülmesi Üzerine Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. Pınar ÖZKAN, Inst. Doğu KAYIŞKAN

Üniversite Öğrencilerinin Elektronik Ticarette E-Ödeme Sistemlerindeki Güven Algılarına Dair Bir Çalışma Inst. Doğu KAYIŞKAN, Inst. Seçkin ŞALVARLI

Bir Negatif Dışsallık Örneği Olarak Uzay Çöplerinin Durumu Prof. Dr. Murat ÇAK, Dr. Türksoy EMEN

Osmanlı Devleti’nde Haberleşme ve Postacılık Hizmetleri Üzerine Genel bir Değerlendirme Inst. Dr. Kazım KARTAL

Malatya Sancağı Bostancı Mahallesinin İktisadi ve İçtimai Yapısı (1842-1843) Inst. Dr. Kazım KARTAL

Malatya Sancağı Nüfus Defterlerinin Tanıtımı Inst. Dr. Kazım KARTAL

Content Analysis of Entrepreneurship Journals: Trends for Intrapreneurship Research Inst. Dr. Burcu TOSUN, Asst. Prof. Dr. Şule ERDEM TUZLUKAYA

Eğitim 4.0 Çağında Üniversite Performansı: VZA ve Malmquist İndeks ile Bir Araştırma Res. Assist. Serkan DERİCİ

Bulanık AHP ve Klasik AHP Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Uygulaması: Lojistik 4.0 Temelli Bir Tedarikçi Seçimi Res. Assist. Serkan DERİCİ

II. Meşrutiyet Döneminde Tercan Kaymakamları Inst. Nurullah NEHİR

II. Meşrutiyet Döneminde Tefenni Kaymakamları Inst. Nurullah NEHİR

II. Meşrutiyet Döneminde Bayburd Kaymakamları Inst. Nurullah NEHİR

Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği Turan ÇETİNKAYA, Delal KARADEMİR

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Ahi Evran Üniversitesi Örneği Turan ÇETİNKAYA, Delal KARADEMİR

Psikolojik Sözleşmenin Pozitif Ses Çıkarma Davranışına Etkisinin İncelenmesi; Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma Inst. Bedirhan ELDEN

Psikolojik Sözleşme ile Etik Örgüt Kültürü İlişkisinin İncelenmesi; Akademik Personel Üzerinde Bir Araştırma Inst. Bedirhan ELDEN

Kırsal Gençliğin Girişimcilikle İmtihanı: Genç Çiftçi Desteği Uygulaması Üzerine Bir İnceleme Muhsin Arif AKKAYA, Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

Kırsal Alanlarda Girişimciliğin Artmasında ve Geliştirilmesinde Aile Çiftçiliği Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Muhsin Arif AKKAYA

Tarımda Coğrafi İşaretler Aracılığıyla Katma Değeri Yüksek Girişimciliğin Geliştirilebilme Olanakları Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK, Huriye ÖZENER

Avrupa’daki Üç Seçime Uluslararası ve Ulusal Basının Yaklaşımının Karşılaştırılı Analizi Dr. Zeliha OÇAK

Eğitimde Yalınla Müfredat Geliştirmeyi Yeniden Düşünmek Assoc. Prof. Dr. Filiz Yalçın TILFARLIOĞLU

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Üst Yönetim Kadrosunda Yer Alan Bakanlık Yöneticilerinin Değişim ve Değişim Dirençleri ile İlgili Metafor Tanımlarının Değerlendirilmesi Exp. Nazmiye HAZAR, Assoc. Prof. Dr. Behcet ÖZNACAR

Future Issues in Media, Communications and Technology Assoc. Prof. Dr. Elira TURDUBAEVA

Cultural Transmission as the Basis For Successful Psychological and Pedagogical Adaptation of Students Tadzhibayeva Zh.A., Nagibina N.L.

Örgütlerde Otantik Lider Karşılaştırması ve Çalışanların Cinsiyete Yönelik Otantik Lider Davranış Algılamalarına Dair Bir Uygulama Prof. Dr. A. Çiğdem KIREL, Müge ÜNAL

Doğal Afetlerde Sosyal Medya ve Algı Yönetimi Inst. Yeliz ALBAYRAK

Gelişim Kuramları Bağlamında Bir Kitap İncelemesi: Benim Olağanüstü Akıllı Arkadaşım Filiz KALKAVAN

Eğitim 4.0 Çerçevesinde Sosyal Bilimlerde Bir Girişimcilik: OTSİMO Ress. Assist. Mehmet Emin ASLANLI

Ötenazinin İntihar Olmayışı: Tetraplejik Örnek Olarak “İçimdeki Deniz (Mar Adentro)” Film Analizi Ress. Assist. Mehmet Emin ASLANLI

Banka Çalışanları Arasında Yaşanan Rekabet Algısı ile İş Etiği Algısının Etkileşimi Asst. Prof. Dr. Tahir YEŞİLADA, İlknur YENİÇERİ

Algılanan İş Stresinin Çalışanların Yaratıcılıklarına ve İş Tutkularına Etkilerinin İncelenmesi Irem KUCUKOGLU, Asst. Prof. Zafer ADIGUZEL

Çalışanların Yaşadıkları Mobbing ve Rol Belirsizliğinin Performanslarına Etkilerinin İncelenmesi Irem KUCUKOGLU, Asst. Prof. Zafer ADIGUZEL

Sosyal Çevre Faktörünün Üniversiteli Gençler de Başarı İhtiyacı, Yenilikçilik ve Girişimcilik Seçimi Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Nisa Nur MUSLUHITTINOGLU, Asst. Prof. Zafer ADIGUZEL

The Impact of External Migration in Kyrgyzstan on the Family Institute Aziza TURDUEVA

Çevresel Yönelim ve Yeşil Özümseme Kapasitesi: Yeşil Dönüşümcü Liderliğin Moderatör Rolü Üzerine Bir Model Önerisi Prof. Dr. Cemal ZEHİR, Burcu ÖZGÜL

Kamusal Harcamalardan Personel Giderlerinde Gönüllülük Esası Nermin SARİSİNOGLU

Yapay Zeka Bileşenleri ve Pazarlama Uygulamalarında Yapay Zeka Kullanımının İşletmelere Sağladığı Avantajlara İlişkin Bir Değerlendirme Assoc. Prof. Dr. Recep Baki DENIZ

Hizmet İçi Eğitimlerin İş Verimliliği Üzerine Etkisi: Konya Sanayi Sektöründe Bir Araştırma Prof. Dr. Adnan ÇELİK, Ertuğrul TEKİN, Hande ULUKAPI YILMAZ

Sosyal Medyanın Marka İletişimine Etkilerinin Araştırılması Prof. Dr. Mahmut TEKİN, Aydan AKMAN ANDAÇ

Aile İşletmelerinde Yönetim Devir Sürecinde Örgüt Kültürü, Değer, Strateji Ve Yeteneklerinin Yeni Kuşağa Aktarımı Üzerine Nitel Bir Çalışma Assoc. Prof. Dr. Aykut GÖKSEL, Damla GÖRGÜLÜ

A Qualitative Study on the Analysis of Accumulation and Transfer Process in Family Businesses Assoc. Prof. Dr. Aykut GÖKSEL, Damla GÖRGÜLÜ

Ekonomik Daralma Dönemlerinde KOBİ’ler ve Uygulanan Destekler: Türkiye Örneği Gonca DEMİREL, Assoc. Prof. Dr. İlknur KUMKALE

Desteklerle KOBİ: Bankalar Üzerine Bir Araştırma Ebru ÖDEN, Assoc. Prof. Dr. İlknur KUMKALE

Dış Borçların Ekonomik Büyüme ile Olan İlişkisinde Yolsuzlukların Rolü Nedir? Inst. Hikmet AKYOL, Inst. Kübra KARAKUŞ, Res. Assit. Harun CAN

Turizm ve Karbon Emisyonları Arasındaki İlişkinin Heterojenliğinin İncelenmesi Inst. Kübra KARAKUŞ, Inst. Hikmet AKYOL, Inst. Mehmet GÜL

Why does Gamification Work in Marketing? A Literature Review on Consumer Psychology Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU, Dr. Ayşe KARAÇİZMELİ

İşletmelerin AR-GE Kabiliyetlerinin Sektörel Belirsizliklerle Başa Çıkmadaki Rolü Dr. Ali Erhan ZALLUHOĞLU

Konya’da Dış Ticaret Firmalarının Sektörel Performans Analizi Inst. Hasan HAKSES

Kadın Çalışanların Kariyer Engelleri: Otomotiv Sektörü Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma Emine Şeyma ÜNLÜ, Assoc. Prof. Dr. Mine HALİS

Giresun İli Özel Hastane Çalışanlarında Açık Etme (Whistleblowing) ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi Prof. Dr. Reyhan Ayşen WOLFF, Inst. Murat AYAR

Girişimciler İçin Kitle Fonlamasının (Crowdfunding) Davranışsal Finans Boyutunda İncelenmesi: Türkiye İçin Öneriler Asst. Prof. Dr. Tuğberk ÇİTİLCİ

Sağlık Hizmetlerinde Kalite Algısı ve Beklentilerin, Tatmin, Sadakat ve Tavsiye Davranışı Üzerindeki Etkisi: Ankara Kamu ve Özel Hastaneler Karşılaştırması Asst. Prof. Dr. Berrin Arzu EREN

Pan-Turanizm İdeolojisi Ve Uluslararası İlişkiler Teorisi Olarak Türk Milliyetçiliği Fikrinin Doğuşu Assoc. Prof. Dr. Elnur Hasan MİKAİL

Turizm Sektöründe Açık İnovasyonun Önemi ve Sağlayacağı Faydalar Inst. Derya YÜCEL, Prof. Dr. Muhsin HALİS

 Günümüz Basını ve Yeni Medyasının Kutsal Metinlerdeki Ahlak İlkelerine Göre Değerlendirilmesi Prof. Dr. Muhsin HALİS, Res. Assist. Sadullah M. BAĞ

TR-71 Bölgesindeki KOBİ’lerde Kosgeb Proje Giderlerinin Markalaşma Bilincine Etkisi Tayfur EGE

KKTC’de Uygulanmakta Olan Okul öncesi Eğitim Programı’nın Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Arzu DOLMAZ

Okul öncesi Kurumlarında Oyun Temelli Öğretim Yöntemi ile Dış Mekânın Yapılandırılması Özlem ALKAN, Arzu DOLMAZ

 Turizm Sektöründe Girişimcilik Üzerine Nitel Bir Araştırma Assoc. Prof. Dr. Aydın YILMAZER, Hasan Önal ŞEYHANLIOĞLU, Prof. Dr. Said KINGIR

Tüketicilerin Organik Yumurta Satın Alma Niyetini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli İle Belirlenmesi Asst. Prof. Dr. Niyazi GÜMÜŞ, Asst. Prof. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Tüketicilerin Online Yorum ve Değerlendirme Puanlarına Yönelik Algılarının Online Satın Alma Davranışlarına Etkisi Assoc. Prof. Dr. Şükran KARACA, Asst. Prof. Dr. Niyazi GÜMÜŞ

Medya Fenomenleri ile Kurulan Parasosyal Etkileşimin Online Tüketici Davranışlarına Etkisi Asst. Prof. Dr. Niyazi GÜMÜŞ, Assoc. Prof. Dr. Şükran KARACA

Kafka’nın Dönüşüm Eserinde Yabancılaşma Olgusu Asst. Prof. Dr. Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Çalışanların Kitap Okuma Alışkanlıkları ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Gaye ZORLU, Asst. Prof. Dr. Melahat ÖNEREN, Asst. Prof. Dr. Gamze Ebru ÇİFTÇİ

Bazı Sosyal Medya Değişkenleri Açısından Ergen ve Genç Yetişkinlerin FOMO Düzeylerinin İncelenmesi Vahide UZUN, Edanur GÖZÜKARA, Assoc. Prof. Dr. Mehmet BİLGİN

Vergi Hatalarının Düzeltilmesi ve Şikâyet Yolu ile Müracaatların Reddine İlişkin İşlemlerde Yetkili Yargı Merciinin Tespiti Assoc. Prof. Dr. Yaşar AYYILDIZ

 Muhasebe Meslek Mensuplarının Uzlaşma Kurumuna İlişkin Görüşleri: Türkiye Alan Araştırması Assoc. Prof. Dr. Yunus DEMİRLİ, Assoc. Prof. Dr. Yaşar AYYILDIZ

 Rekortmenlerin Vergi Hasılatına Katkısı: Kurumlar Vergisi Örneği (2000-2017) Assoc. Prof. Dr. Yunus DEMİRLİ

Ekonomik Bunalımları Fırsata Çevirme: Schumpeter Yaklaşımı’yla Girişimciliği Yeniden Anlamak Asst. Prof. Dr. Sakine ARSLAN KÖSE

Havayolu Pilotlarının Emniyet ve Mahremiyet Görüşlerine Yönelik Araştırma Asst. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Mertali ÇAKMAK

Unemployment Anxiety of University Students: Application on Students Studying in Aviation Related Departments Asst. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Özge ŞENCAN

Hava Kargo Şirketlerinde Konteynır Palet Takip Sistemi: BEWELLTECH Teknoloji A.Ş. Çözüm Önerisi Asst. Prof. Dr. Savaş S. ATEŞ, Taşkın KIZIL, Ayşe Bihter GÜRSES

Pazarlama Tersine Mi Dönüyor?: Pazarlama(ma) Asst. Prof. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI

Ürün Geri Çağırma (!)Asst. Prof. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI

KOSGEB Desteklerine Yönelik Bir Farkındalık Araştırması: Kâhta İlçesi Örneği Asst. Prof. Dr. Gülşen KIRPIK

 Denetçi Girişimciliğinin Bağımsız Denetçilerin Hata Hile Algıları Üzerindeki Etkisi Assoc. Prof. Dr. Rahmi YÜCEL

 Muhasebe Meslek Mensuplarının Elektronik Muhasebe Uygulamalarına İlişkin Tutumlarında Yenilik Güvenlik ve Maliyet Algılarının Rolü Assoc. Prof. Dr. Rahmi YÜCEL, Fatih EROĞLU

Metin Madenciliği ve Bilimsel Haritalama Yöntemi Kullanarak Sosyal Girişimcilik Kavramının İncelenmesi Asst. Prof. Dr. Tayfun YILDIZ, Assoc. Prof. Dr. Ali Kemal ÇELİK, Zafer AYKANAT

Kök Hücre ve Kök Hücre Bağışına Yönelik İnsanların Görüşlerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Asst. Prof. Dr. Burhanettin UYSAL, Asst. Prof. Dr. Mehmet YORULMAZ

Banka Kârlılığına Etki Eden Mikro Değişkenler: Türk Bankacılık Sektöründeki Yerli ve Yabancı Bankalar Üzerine Bir Araştırma Res. Assist. Serkan ÇELİK, Assoc. Prof. Dr. Ferudun KAYA

Kayıt Sildiren Üniversite Öğrencilerinin Veri Madenciliği Yöntemleriyle Sınıflandırılması Res. Assist. Sümeyye ÇELİK, Prof. Dr. Adnan KALKAN

Deneyime Açıklık, Sosyal Risk Alma ve Finansal Risk Alma Etmenlerinin Yenilikçilik Üzerindeki Etkileri: Startup Trakya Örneği Inst. Yasin AKKUŞ

Türkiye’de Organik Tarım Pazarlaması ve Bir E-Ticaret Girişimcilik Uygulaması Dr. Güzide Öncü EROĞLU PEKTAŞ

Planlanmış Davranışlar Teorisinin Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi: KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılımcıları Örneği Berkant USLAN, Assoc. Prof. Dr. Nuray ATSAN

89,204
toplam ziyaretçimiz